Tagalog  Indonesia  Malaysia  Jawa      

Tautan (biru) ing basa pilihan sampeyan, langsung menyang artikel liyane sing ditulis ing basa sing padha. Tautan biru sing ditulis ing basa Inggris, artikel ing basa Inggris. Ing kasus iki, sampeyan uga bisa milih saka telung basa liyane: Spanyol, Portugis lan Prancis

1 - Miturut Wahyu 11:19 kasusahan gedhe bakal kelakon ing 10 Etanim (Tishri). Yehezkiel bab 38 lan 39 nyritakake kisah nubuat babagan kasusahan gedhe. Temenan, informasi kasebut ora menehi kita taun (Lampiran 1 (artikel ing basa Inggris, Spanyol, Portugis lan Prancis (nggunakake terjemahan google)).

 

"Bangsa-bangsa dadi nesu. Mula, Njenengan nduduhké rasa nesuné Njenengan marang bangsa-bangsa kuwi, lan wektu sing ditentokké kanggo ngadili wong mati teka. Kuwi ya wektu kanggo Njenengan mènèhi upah marang para abdi-Mu, yaiku para nabi, wong-wong suci, lan wong-wong sing wedi marang jeneng-Mu, termasuk wong biasa utawa wong penting. Wektu kuwi, Njenengan ya bakal nyingkirké wong-wong sing lagi ngrusak bumi.” Terus, baité Gusti Allah ing swarga kebukak, lan aku ndelok pethi perjanjian sing ana ing bait kuwi. Terus, ana kilat, bledhèg, swara-swara, gempa bumi, lan udan ès sing deres" (Wahyu 11:18, 19). Teks iki nuduhake sesanti dadakan saka Pethi Prajanjian sadurunge Mangsa Kasangsaran Agung. Saiki, kaya sing ana ing wahyu Yeheskiel 9:3, Pethi Prajanjian mung katon ing 10 Tishri (Etanim), dina perayaan sing dramatis ing Dina Pangruwat.

 

2- Miturut Yehezkiel 39:12-14, taun (kalender Alkitab (Yahudi)) sing cocog karo kasusahan gedhe, bakal dadi lunisolar, yaiku, bakal ana wulan interkalary kaping 13 (véadar) ( Annex 2 lan Annex 2 BIS (artikel ing basa Inggris, Spanyol, Portugis lan Prancis (nggunakake terjemahan google)).

 

Kitab Yehezkiel nyebataken bilih taun nalika Mangsa Kasangsaran Agung kedadosan punika lunisolar, kanthi 13 sasi, miturut kalender Yahudi. Ing Yehezkiel bab 38 lan 39 kita duwe akun sunnat prastawa sadurunge, sajrone lan sawise Mangsa Kasangsaran Agung. Dheweke nyebutake wektu pitung sasi kanggo ngresiki Bumi, sawise Mangsa Kasangsaran Agung: "Wong Israèl butuh wektu pitung sasi kanggo ngubur mayat-mayat mau bèn tanah kuwi ora najis manèh.  Kabèh rakyat ing tanah kuwi bakal mèlu ngubur mayat-mayat mau, lan kuwi nggawé kabèh rakyat dadi terkenal pas Aku nduduhké kemuliaan-Ku,’ kandhané Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah. ”’Ana wong-wong sing bakal ditugasi ngubengi tanah kuwi lan ngubur mayat-mayat sing isih ana ing lemah bèn buminé resik. Kuwi bakal terus ditindakké nganti pitung sasi" (Yehezkiel 39:12-14). Kepiye informasi sing prasaja iki ndadekake kita ngerti yen bakal dadi taun lunisolar 13 wulan?

 

Miturut Wahyu 11:19 kasusahan gedhe bakal kelakon ing 10 Tishri. Yehezkiel bab 38 lan 39 nyritakake kisah nubuat babagan kasusahan gedhe. Banjur, ing pungkasan pitung sasi sing disebutake ing Yeheskiel 39:12-14 , ditulis yen nabi duwe wahyu bab Padaleman Suci sing nggambarake panguwasane Kratoning Allah ing bumi, tanggal 10 Nisan: "Ing taun ke-25 pas aku lan bangsaku ditawan, yaiku taun ke-14 sakwisé Yérusalèm direbut, ing awal taun, ing dina ke-10 sasi ke-1, aku ngrasakké kekuwatané* Yéhuwah, lan Dhèwèké nggawa aku ing salah siji kutha" ( Yeheskiel 40:1 ). Awal taun ing kalender Alkitab yaiku Nisan, lan dina kaping sepuluh cocog karo tanggal 10 Nisan.

 

Biasane, saka 10 Tishri (Etanim) nganti 10 Nisan, mung ana 6 sasi. Kasunyatan bilih Yehezkiel (39:12-14) nyebataken 7 sasi tegesipun taun kasangsaran ingkang ageng badhe dipunlebetaken sasi kaping telulas, saderengipun Nisan, inggih punika, Veadar (utawa Adar II). Taun Mangsa Kasangsaran Agung bakal dadi Lunisolar, 13 wulan. Taun 2023/2024 bakal dadi luni-solar, tegese bakal ana tambahan wulan Adar II (utawa Veadar).

 

Kaca panjelasan rinci tanggal (gunakake google translate):

 

English: http://www.yomelyah.com/436580028

Spanish: http://www.yomeliah.com/436505187.html

Portuguese: http://www.yomelias.com/436549844

French: http://www.yomelijah.com/436562889


"Wong sing pinter sing weruh musibah ndhelikake awake dhewe; nanging kang ora duwe pangalaman terus bae, temah tinempuh ing bilai"

(Wulang Bebasan 27:12)

Nalika kesusahan gedhe nyedhak, apa sing bisa kita lakoni kanggo nyiyapake dhéwé?

Siapake sadurunge Mangsa Kasangsaran Gedhe

"Lan sing sapa nyebut asmane Pangeran Yehuwah, iku bakal kapitulungan rahayu"

(Yoel 2:32)

 • Kanggo nyiapake, kita kudu ngupaya Pangeran Yehuwah: "Wus cedhak dinane Sang Yehuwah kang ngedab-edabi iku, wus cedhak lan enggal banget tekane. Rungokna, dinane Sang Yehuwah iku pait, dalah para prawira uga bakal padha nangis. Dene iku dinaning bebendu, dina kasusahan lan karubedan, dinane gempuran lan panumpesan, dinaning pepeteng lan surem, dinane mendhung lan pegowong, dina ngunekake kalasangka lan surak-suraking perang nglawan kutha-kutha kang santosa sarta menara pojok kang dhuwur-dhuwur. (...) He, sakehe wong ing nagara kang andhap-asor, kang netepi angger-anggere Sang Yehuwah, padha ngupayaa Panjenengane, ngupayaa kaadilan, ngupayaa andhap-asor, bokmanawa kowe bakal padha kaayoman ing dinane Pangeran Yehuwah" (Zefanya 1:14-16; 2:3). Kanggo nggoleki Yehuwa berarti sinau kanggo tresna marang Gusti Allah lan manut marang Gusti.
 • Kanggo tresna marang Gusti Allah yaiku "ngakeni" yen Dheweke duwe jeneng: Yehuwa (YHWH) (Matius 6: 9 "asma Panjenengan mugi disucèkké") (The Revealed Name). "Ingsun iki Yehuwah, yaiku asmaningSun; Ingsun ora bakal maringake kamulyaningSun marang wong liyane utawa kasuwuringSun marang reca" (Yesaya 42:8). Kita kudu nyembah mung Yehuwa: "Yéhuwah, Gusti Allahku sing kebak kuwasa, Panjenengan pantes dimulyakké lan dihormati, merga Panjenengan wis nyiptakké sakabèhé, lan kabèh kuwi ana lan diciptakké miturut kersané Panjenengan" (Wahyu 4:11). Kita kudu tresna karo kabeh kekuatan kita: "Yésus njawab, ”’Tresnaa marang Yéhuwah Gusti Allahmu sakwutuhé atimu, sakwutuhé nyawamu, lan sakwutuhé pikiranmu.’ Iki préntah sing paling penting lan paling utama" (Matius 22:37,28). Gusti Allah punika sanes Trinitas. Tritunggal punika sanes ajaran alkitabiah.
 • Yen kita tresna marang Gusti Allah, kita bakal ndedonga. Yesus Kristus menehi saran babagan shalat: "”Semono uga, wektu kowé ndonga aja kaya wong munafik. Wong-wong kuwi seneng ndonga karo ngadeg ing sinagogé lan ing prapatan supaya didelok wong. Saktenané aku kandha marang kowé, wong-wong kuwi wis éntuk opahé. Nanging wektu ndonga, mlebua ing kamar lan sakwisé lawangé kok tutup, ndongaa marang Bapakmu sing ora katon. Banjur Bapakmu sing isa ngerti kabèh bakal mberkahi kowé. Wektu ndonga, aja ngucapké tembung-tembung sing padha lan dibolan-balèni kaya sing ditindakké wong-wong saka bangsa-bangsa. Wong-wong kuwi ngira dongané bakal dirungokké merga dawa. Aja kaya wong-wong kuwi, merga Bapakmu ngerti apa sing kok butuhké, malah sakdurungé kowé nyuwun.  ”Mula ndongaa kaya ngéné: ”’Bapakku sing ana ing swarga, asma Panjenengan mugi disucèkké. Kraton Panjenengan mugi rawuh. Kersa* Panjenengan mugi kelakon ing bumi, kaya ing swarga. Paringana aku kabèh maeman sing tak butuhké dina iki, lan tulung apurana dosa-dosaku, kaya aku wis ngapurani wong-wong sing wis dosa marang aku.  Lan tulungi aku supaya ora nyerah wektu digodha,* nanging slametna aku saka si jahat.’ ”Nèk kowé ngapurani salahé wong liya, Bapakmu ing swarga uga bakal ngapurani kowé.  Nanging nèk kowé ora ngapurani salahé wong liya, Bapakmu uga ora bakal ngapurani salahmu" (Matius 6:5-15) (How to Pray God? ; In Congregation).
 • Pangeran Yehuwah Gusti Allah nyuwun kita duwe hubungan eksklusif karo dheweke: "Ora. Nanging sing tak maksud yaiku nèk perkara-perkara sing dikurbanké bangsa-bangsa kuwi dikurbanké marang roh-roh jahat, dudu marang Gusti Allah, lan aku ora péngin kowé mangan bareng karo roh-roh jahat.  Kowé ora isa ngombé saka cawané Yéhuwah lan ing wektu sing padha uga ngombé saka cawané roh-roh jahat, utawa mangan ing ”méjané Yéhuwah” lan ing wektu sing padha uga mangan saka méjané roh-roh jahat.  Utawa ’apa kita arep nggawé Yéhuwah cemburu’? Kita kan ora luwih kuwat ketimbang Panjenengané, ta?" (1 Korintus 10:20-22).
 • Kanggo tresna marang Gusti Allah yaiku ngenali yen Dheweke nduweni Putra, Yesus Kristus. Yesus Kristus mung Putra Gusti Allah ing pangertosan bilih Panjenenganipun punika Putra Putra Gusti ingkang digawe langsung dening Gusti Allah: "Yésus takon marang murid-muridé, ”Jaréné wong-wong, Putrané manungsa kuwi sapa?” Murid-muridé njawab, ”Ana sing kandha Yohanes Pembaptis. Ana uga sing kandha Élia, Yérémia, utawa nabi liyané.”  Yésus kandha, ”Nèk miturutmu, aku iki sapa?” Simon Pétrus njawab, ”Panjenengan kuwi Kristus, Putra saka Gusti Allah sing urip.”  Yésus kandha marang Pétrus, ”Bungah kowé, Simon anaké Yunus, merga sing ngandhani kowé bab iki dudu manungsa, nanging Bapakku ing swarga" (Matius 16:13-17, Yohanes 1:1-3). Yesus Kristus punika sanes Gusti Allah ingkang maha agung lan panjenenganipun sanes bagian saking Trinitas. Mung iman ing kurban Kristus ngidini pangapura dosa lan banjur nambani lan kebangkitan wong mati: "Gusti Allah tresna banget marang donya iki nganti maringké Putra siji-sijiné, supaya saben wong sing nduduhké iman marang Putrané ora disirnakké nanging éntuk urip saklawasé. (...) Wong sing nduduhké iman marang Putra bakal nampa urip saklawasé. Wong sing ora manut marang Putra ora bakal nampa urip, nanging wong kuwi bakal terus ngrasakké murkané Gusti Allah" (Yohanes 3:16). "Kaya Putrané manungsa teka, ora kanggo diladèni, nanging kanggo ngladèni lan masrahké uripé dadi tebusan kanggo wong akèh" (Matius 20:28) (Prayaan ing memori pati Yesus Kristus; Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ)..
 • Perintah penting sing kapindho, miturut Yesus Kristus, yaiku supaya kita tresna marang pepadhamu: "Yésus njawab, ”’Tresnaa marang Yéhuwah Gusti Allahmu sakwutuhé atimu, sakwutuhé nyawamu,* lan sakwutuhé pikiranmu.’  Iki préntah sing paling penting lan paling utama" (Matius 22:37,38). Kebencian dilarang: "Saben wong sing sengit marang seduluré kuwi tukang matèni, lan kowé ngerti nèk tukang matèni ora bakal nampa urip saklawasé" (1 Yohanes 3:15). Pembunuhan dilarang, pembunuhan pinaten kanggo alasan pribadi, pembunuhan kanggo alasan patriotisme agama utawa patriotisme negara dilarang: "Banjur Yésus kandha marang dhèwèké, ”Lebokna pedhangmu ing wadhahé, merga kabèh wong sing nggunakké pedhang bakal mati merga pedhang"" (Matius 26:52) (The Sacred Life; The End of Patriotism).
 • Yen kita tresna marang Gusti Allah, kita bakal nduweni prilaku apik: "He manungsa, kowe wus kaparingan sumurup apa kang becik, lan apa kang dadi pepundhutane Pangeran Yehuwah marang kowe: kajaba mung tumindak adil, lan tresna marang laku setya, apamaneh andhap-asor ana ing ngarsane Allahmu!" (Mikha 6:8). Yen kita tresna marang Gusti Allah, kita bakal nyingkiri prilaku jahat: "Apa kowé ora ngerti nèk wong sing ora bener ora bakal nampa warisan Kratoné Allah? Aja padha ngapusi awakmu dhéwé! Wong sing nindakké hubungan sèks sing ora sah, wong sing nyembah brahala, wong sing laku jina, wong lanang sing gelem digunakké kanggo homosèks, wong lanang sing nindakké homosèks,  maling, wong sing srakah, wong sing seneng mabuk, wong sing seneng ngrèmèhké, lan rampok ora bakal nampa warisan Kratoné Allah" (1 Korintus 6:9,10) (Memulang dhasar ing Kitab Suci).
 • Kanggo tresna marang Gusti Allah iku ngakoni yen Panjenengane nuntun kita (sacara ora langsung) liwat pituduh ing Kitab Suci. Kitab Suci punika Sabda Jahweh: "Kabèh sing ditulis ing Kitab Suci asalé saka Gusti Allah lan migunani kanggo mulang, nduduhké apa sing salah, mbenerké kabèh sing klèru, lan nglatih kita kanggo nindakké apa sing bener, supaya abdiné Gusti Allah isa bener-bener sanggup lan siap nindakké saben perkara sing apik" (2 Timotius 3: 16,17). Kita kudu maca, sinau, lan aplikasi ing urip kita: "nanging kang karem marang angger-anggere Sang Yehuwah, lan digilut-gilut rina wengi. Wong iku kaya wit kang tinandur ana ing sapinggiring kali, kang metokake woh ing kalamangsane, lan ora alum godhonge, apa bae kang ditandangi mesthi lestari" (Jabur 1: 1-3). Kitab Suci online sing kasedhiya ing situs iki lan sawetara ayat Kitab Suci supaya luwih entuk manfaat saka panuntun dhumateng (Matius bab 5-7: Khotbah ing gunung, kitab Mazmur, Proverbs, patang Injil Matius, Markus, Lukas lan Yohanes lan akeh liyane ayat Alkitab (2 Timotius 3: 16,17)) (Read the Bible Daily).

Sikap ing wayahe saka ing Kasangsaran Gedhe

Miturut Kitab Suci ana limang kahanan penting sing bakal ngidini kita kanggo entuk rahmat Allah nalika Mangsa Kasangsaran gedhe:

 • Summon asma asma Pangeran Yehuwah: "Lan sing sapa nyebut asmane Pangeran Yehuwah, iku bakal kapitulungan rahayu" (Yoel 2:32).
 • Siji kudu pracaya marang kurban Kristus kanggo entuk pangapuraning dosa: "Sakwisé kuwi, aku ndelok ana kumpulan gedhé wong akèh sing cacahé ora isa diétung. Wong-wong kuwi asalé saka kabèh bangsa, suku, golongan, lan basa. Wong-wong kuwi nganggo jubah putih lan ngadeg ing ngarepé tahta lan ing ngarepé Cempé kuwi, karo nggawa godhong palem. (...) Aku langsung njawab, ”Gustiku, panjenengan sing ngerti jawabané.” Banjur dhèwèké kandha, ”Kuwi wong-wong sing slamet ngliwati sengsara gedhé. Wong-wong kuwi wis ngumbah lan nggawé putih jubahé nganggo getihé Sang Cempé. Kuwi sebabé, wong-wong kuwi ana ing ngarep tahtané Gusti Allah. Wong-wong kuwi nindakké tugas suci marang Panjenengané awan lan bengi ing baité Panjenengané. Lan Pribadi sing lungguh ing tahta kuwi bakal nglindhungi wong-wong kuwi.  Wong-wong kuwi ora bakal luwé utawa ngelak manèh. Wong-wong kuwi ora bakal kelaran merga kepanasen utawa kena panasé srengéngé sing ngenthang-ngenthang, merga Sang Cempé sing ana ing tengah-tengahé tahta bakal ngengon wong-wong kuwi lan nuntun wong-wong kuwi menyang sumber banyu kauripan. Lan Gusti Allah bakal ngusapi sakèhé luh saka mripaté wong-wong kuwi" (Wahyu 7:9-17).
 • Nangis babagan rega sing kudu dibayar dening Pangeran Yehuwah kanggo njaga urip kita: kurban urip manungsa tanpa dosa Sang Kristus: "Ingsun bakal ngesokake rohing sih-rahmat lan rohing panyuwunan marang brayate Dawud lan para wong isine Yerusalem, satemah iku bakal padha mandeng marang kang wus katuwek dhewe lan bakal nangisi kang disuduk mau, patrape kaya nangisi anak ontang-anting lan nangis kelara-lara, patrape kaya nangisi anak pambarep. Ing wektu iku patangisan ing Yerusalem bakal kaya pangadhuhe Hadad-Rimon ana ing lebak Megido" (Zakharia 12:10,11). Nangis amarga prilaku ala manungsa ala: "sarta kapangandikanan mangkene: “Sira lumakua saka ing satengahing kutha, yaiku Yerusalem lan nulisa aksara T ing bathuke wong-wong kang padha sesambat marga saka sakehing panggawe nistha kang katindakake ana ing kono" (Yeheskiel 9:4).
 • "Puwasa kang suci": "Padha ngunekna kalasangka ana ing Sion, nganakna puwasa kang suci, ngundhangna parepatan agung. Bangsa iki klumpukna, pasamuwane sucekna, nglumpukna para pinutuwa, dalah para bocah pasuson pisan" (Joel 2: 15,16, konteks umum teks iki yaiku Kasangsaran Gedhe (Joel 2: 1,2)).
 • Ora ana hubungan seksual: "panganten lanang supaya metu saka ing kamare, lan panganten wadon saka ing kamar paturone" (Joel 2:16b, konteks umum teks iki yaiku Kasangsaran Gedhe (Joel 2: 1,2)). "mangkono uga golongan liya-liyane saben gotrah dhewe,  lan wanita dipisah" (Zakharia 14:12-14; "lan wanita dipisah" iku tegese, ora ana hubungan seksual).

Apa sing kudu dilakoni sawise kesusahan gedhe

Ana rong rekomendasi utama Ilahi:

 • Ngrayakake kedaulatan Yehuwa lan pembebasan manungsa: "Kekarene sakehe bangsa kang wus nglurugi perang Yerusalem, iku saben taun bakal padha seba ngabekti marang Sang Prabu, Pangeran Yehuwah Gustine sarwa dumadi, lan mahargya riyaya Tancebing Tarub" (Zakharia 14:16) (The Release).
 • Pembersihan bumi suwene 7 sasi sasampunipun Mangsa Kasangsaran, dumugi tanggal 10 nisan (Sasi tanggalan Yahudi) (Ezekiel 40: 1,2): "Para turune Israel anggone ngubur wong-wong mau lawase pitung sasi, karepe kanggo ngresikake tanah kono" (Yeheskiel 39:12).

Yen sampeyan pengin nulis apa sing sampeyan pikirake, yen sampeyan duwe pitakonan utawa alasan liyane, aja ragu-ragu kontak situs kasebut utawa akun Twitter. Gusti Allah mberkahi ati sing murni. Amin. (Yokhanan 13:10).

Compartir esta página