Яагаад?

Бурхан яагаад зовлон зүдгүүр, ёс бус явдлыг зөвшөөрсөн бэ?

Бурхан яагаад зовлон зүдгүүр, ёс бус явдлыг зөвшөөрсөн бэ?

"ЭЗЭН, би хэдий болтол тусламж хүсэн дуудаж,Та хэдий болтол сонсохгүй байх юм бэ?Би Тан уруу “Хүчирхийлэл!” хэмээн ориловч,Та аврахгүй юм. Ямар учраас Та надад гэм бурууг үзүүлж,юунд бузар мууг харуулна вэ?Тийм ээ, сүйрэл болон хүчирхийлэл миний өмнө байж,эвдрэлцэл гарч, тэмцэл өрнөж байна. Тиймээс хууль нь үл тоогдож,шударга ёс нь хэзээ ч мөрдөгдсөнгүй.Учир нь бузар муу хүмүүс зөвт хүмүүсийг хүрээлдгээс болж шударга ёс гаждаг юм"

(Хабаккук 1:2-4)

"Наран доор үйлдэгдэх дарамт дарлалын бүх үйлдлийг дахин би харлаа. Дарлагдагсдын нулимсыг харж байхад тэднийг тайтгаруулах хэн ч алга. Дарлагсдын талд хүч байхад, харин тэдэнд тайтгаруулах хүн алга байв. (...) Би утгагүй амьдралынхаа туршид юм бүрийг л үзэв. Зөв хүн шударга байдал дотроо үхэж байхад, бузар хүн худал дотроо удаан амьдрах ажээ. (...) Энэ бүхнийг би хараад, өөрийн бодлыг наран доор болж байгаа үйлс бүхэн уруу хандууллаа. Бусдыг хорлох замаар эрх мэдлийг хэрэгжүүлдэг хүн ч байдаг аж. (...) Нүгэлтэнд тохиолдвол зохих явдал шударга хүнд учирч, шударга хүний хүртвэл зохихыг нүгэлтэн завшдаг утгагүй зүйл газар дээр байх юм. Энэ мөн л утгагүй гэж би хэлнэ. (...) Морь унасан боолууд, газар дээр боол адил явган холхих язгууртныг ч би харлаа"

(Номлогчийн үгс 4:1; 7:15; 8:9,14; 10:7)

"Учир нь бүтээл нь өөрийнхөө хүслээр бус, харин өөрийг нь захирсан Түүний улмаас хоосонд захирагдсан юм"

(Ром 8:20)

"Хэн нь ч соригдохдоо “Бурхан намайг сорьж байна” гэж бүү яриг. Учир нь Бурхан бузар муугаар соригддоггүй бөгөөд Өөрөө хэнийг ч сорьдоггүй"

(Иаков 1:13)

Бурхан яагаад зовлон зүдгүүр, ёс бус явдлыг зөвшөөрсөн бэ?

Энэ нөхцөл байдлын жинхэнэ буруутан нь Библид "яллагч" гэж нэрлэгдсэн Сатан чөтгөр юм (Илчлэлт 12: 9). Бурханы Хүү Есүс Христ чөтгөр бол худалч, хүн төрөлхтний алуурчин гэж хэлсэн (Иохан 8:44). Хоёр том асуулт байна:

1 - Бурханы бүрэн эрхт байдлын тухай асуулт.

2 - Хүний шударга байдлын тухай асуулт.

Ноцтой төлбөр байгаа тохиолдолд эцсийн шүүлт хүртэл нэлээд хугацаа шаардагдана.. Даниел бүлгийн 7-р зөгнөлд Бурханы бүрэн эрхт байдал, шүүх хуралдаан явагдаж байгаа шүүх хурлын нөхцөл байдлыг толилуулж: "Түүний өмнөөс галтай мөрөн гарч ирэн урсав.Үй түмээрээ Түүнд үйлчилж,Үй түмээрээ Түүний өмнө зогсоцгоож байлаа.Шүүлт эхлэн, номууд дэлгэгдэв. (...) Харин шүүлт эхлэх бөгөөд түүний эрх мэдэл булаагдаж, бүрмөсөн устгагдаж мөнхөд сөнөнө" (Даниел 7:10,26). Энэ текстэнд бичсэнчлэн дэлхийн ноёрхолыг Сатанаас болон хүнээс булаан авсан болно. Шүүх -ийн энэ дүр төрхийг Исаиа 43-р бүлэгт толилуулсан болно. Бурханд дуулгавартай дагадаг хүмүүс бол түүний "гэрчүүд" юм: "“Та нар бол Миний гэрч нар” гэж ЭЗЭН айлдаж байна.“Та нар бол Миний зарц нар.Та нар мэдэж, Надад итгэж, Намайг Тэр мөн гэж таниасай гэсэндээ Би та нарыг сонгосон.Надаас өмнө бий болсон Бурхан байгаагүй бөгөөд Миний дараа ч байхгүй. Би, зөвхөн Би бол ЭЗЭН мөн бөгөөд Надаас өөр аврагч байхгүй" (Исаиа 43:10,11). Есүс Христийг Бурханы "итгэмжит гэрч" гэж нэрлэдэг (Илчлэлт 1:5).

Эдгээр хоёр ноцтой буруутгалтай холбогдуулан Ехова Бурхан Сатан болон хүн төрөлхтөнд 6000 гаруй жилийн туршид өөрсдийнхөө нотолгоог, тухайлбал тэд Бурханы бүрэн эрхгүйгээр дэлхийг захирч чадах эсэхээ батлах боломжийг олгосон. Чөтгөрийн худал хуурмаг нь хүн төрөлхтөнд учрах сүйрлийн ирмэгт тулгамдсан нөхцөл байдал илчлэгддэг энэхүү туршлагын төгсгөлд бид байна (Матай 24:22). Шүүлт ба сүйрэл агуу их гай гамшгийн үеэр болох болно (Матай 24:21; 25:31-46). Одоо Эхлэл номын 2, 3-р бүлэг, Иовын 1, 2-р бүлэгт чөтгөрийн хоёр буруутгалыг илүү нарийвчлан авч үзье.

1 - Бурханы бүрэн эрхт байдлын тухай асуулт

Эхлэл номын 2-р бүлэгт Бурхан хүнийг бүтээж, Едений "цэцэрлэгт" оруулсан гэж бидэнд мэдээлдэг. Адам хамгийн тохиромжтой нөхцөлд байсан бөгөөд маш их эрх чөлөөг эдэлж байсан (Иохан 8:32). Гэсэн хэдий ч Бурхан энэ эрх чөлөөний хязгаарыг тогтоосон нь: мод: "ЭЗЭН Бурхан хүнийг аваад, Еден цэцэрлэгийг арчлуулан сахиулахын тулд тэнд суулгав. Тэгээд ЭЗЭН Бурхан тэр хүнд тушаан ийнхүү өгүүлэв.—Чи энэ цэцэрлэгийн аль ч модны жимсийг дураараа идэж болно. Харин чи сайн мууг мэдүүлэгч модны жимснээс огт идэж болохгүй. Чи түүнээс идсэн тэр өдөртөө л зайлшгүй үхнэ! хэмээн айлдав” (Эхлэл 2:15-17). Одоо Бурхан "сайн" ба түүнд захирагдах, "муу", ​​дуулгаваргүй байдлын хооронд хязгаар тогтоосон байв.

Бурханы энэ зарлиг тийм ч хэцүү байгаагүй нь илт байна (Матай 11:28-30 "Учир нь миний буулга амархан, ачаа минь хөнгөн" ба 1 Иохан 5:3 "Түүний зарлигууд хүнд биш"). Дашрамд хэлэхэд, зарим нь "хориотой жимс" нь бэлгийн харьцаанд ордог гэсэн: энэ нь буруу юм, яагаад гэвэл Бурхан энэ тушаалыг өгөхөд Ева байхгүй байсан. Бурхан Адамын мэдэж чадахгүй зүйлийг хориглох гэж байсангүй (Үйл явдлын он дарааллыг Эхлэл 2:15-17 (Бурханы тушаалыг) 2:18-25 (Евагийн бүтээл) -тэй харьцуул).

Чөтгөрийн уруу таталт

"ЗЗЭН Бурханы бүтээсэн аливаа хээрийн зэрлэг амьтдын дотроос могой хамгийн илүү зальтай байжээ. Тэр могой—Та нарт энэ цэцэрлэгт байгаа бүх модны жимснээс идэж болохгүй гэж Бурхан үнэхээр хэлсэн үү? хэмээн эмэгтэйгээс асуужээ. Тэр эмэгтэй могойд хандаж—Бид энэ цэцэрлэг дэх модны жимснээс идэж болно. Харин цэцэрлэгийн голд байгаа модны жимсний тухайд Бурхан “Та нар түүнээс бүү ид, бас түүнд бүү хүр, тэгвэл та нар үхнэ” гэж айлдсан хэмээжээ. Тэр могой эмэгтэйд—Та нар ерөөсөө үхэхгүй. Та нар түүнээс идсэн тэр өдөртөө л нүд чинь нээгдэн, Бурхан шиг болж, сайн мууг мэдэх болно гэдгийг Бурхан мэддэг билээ гэжээ. Тэгээд тэр модны жимс нь хүнс болоход шимтэй, нүд булаам, мэргэн ухаантай болгочихмоор, шунал хөдөлгөм сайхан харагдсан тул тэр эмэгтэй түүнээс авч иджээ. Тэр бас өөртэйгөө хамт байсан нөхөртөө өгч, тэр ч иджээ" (Эхлэл 3:1-6).

Сатан яагаад Адамаас илүү Еватай ярьсан бэ? Энэ нь бичигдсэн байдаг: "Адам мэхлэгдээгүй. Харин эмэгтэй нь мэхлэгдэж, гэм буруу дотор унасан юм" (1 Тимот 2:14). Ева яагаад хууртагдсан бэ? Залуу наснаасаа болж Адам дор хаяж дөч гаруй настай байсан. Тиймээс Сатан Евагийн туршлагагүй байдлыг ашигласан. Гэсэн хэдий ч Адам юу хийж байгаагаа мэдэж байсан тул санаатайгаар нүгэл үйлдэх шийдвэр гаргасан. Чөтгөрийн энэхүү анхны буруутгал нь Бурханы бүрэн эрхт байдалд халдсан явдал байв (Илчлэлт 4:11).

Бурханы шүүлт ба амлалт

Тэр өдөр дуусахаас өмнөхөн, нар жаргахаас өмнө Бурхан шүүлтээ хийсэн (Эхлэл 3:8-19). Шүүхийн өмнө Ехова Бурхан асуулт асуусан. Хариулт нь энд байна: "хүн—Надтай хамт байлгахаар Таны надад өгсөн тэр эмэгтэй надад тэр модны жимснээс өгсөн. Тэгээд би идсэн гэж хэлэв. ЭЗЭН Бурхан тэр эмэгтэйд—Чи яаж байгаа чинь энэ вэ? гэсэнд тэр эмэгтэй—Тэр могой намайг мэхэлснээс болоод би идсэн гэв" (Эхлэл 3:12,13). Адам, Ева нар буруугаа хүлээгээгүй, өөрсдийгөө зөвтгөхийг хичээв. Эхлэл 3:14-19-ээс бид Бурханы шүүлтийг түүний зорилгыг биелүүлэх амлалтын хамт уншиж болно: "Би чамайг тэр эмэгтэйтэй өс хонзонтой,Бас чиний үр хүүхдийг тэр эмэгтэйн үр хүүхэдтэй өс хонзонтой болгох болно.Тэр эмэгтэйн үр хүүхэд чиний толгойг няцалж, чи түүний өсгийг няцлах болногээд" (Эхлэл 3:15). Энэ амлалтаар Ехова Бурхан санаа зорилгоо биелүүлж, Сатан чөтгөрийг устгана гэж хэлсэн. Тэр мөчөөс эхлэн нүгэл ертөнцөд, мөн түүний гол үр дагавар болох үхэлд оров: "Нэг хүнээр ертөнцөд нүгэл нь ирсний адил нүглээр үхэл нь ирсэн. Тиймээс бүгд нүгэл үйлдсэн тул үхэл нь бүх хүнд иржээ" (Ром 5:12).

2 - Хүний шударга байдлын тухай асуулт

Хүний мөн чанарт алдаа байсан гэж чөтгөр хэлсэн. Энэ бол Иовын бүрэн бүтэн байдал -ын эсрэг чөтгөрийн буруутгал юм: "ЭЗЭН Сатанд—Чи хаанаас ирэв? гэхэд Сатан ЭЗЭНд хариулан,—Газар дэлхий дээгүүр хэрэн хэсүүчилсээр ирлээ гэв. ЭЗЭН Сатанд—Миний боол Иовын талаар чи бодов уу? Түүн шиг Бурханаас эмээдэг, бузар муугаас зайлдаг, гэм зэмгүй, шулуун шударга хүн газар дэлхий дээр ганц ч алга гэв. Тэгэхэд Сатан ЭЗЭНд хариулан,—Иов утга учиргүйгээр Бурханаас эмээдэг гэж үү? Та түүний дээр болон түүний гэр орон, түүнд байгаа бүхний дээр бүх талд нь хэрэм босгоогүй гэж үү? Та түүний гарын бүтээлийг ерөөж, түүний эд баялаг нутагт нь олширлоо. Харин одоо Өөрийн мутраа сунган, түүнд байгаа бүхэнд хүрээч. Тэрээр Таны нүүрэн дээр Таныг зайлшгүй хараах болно гэв. Тэгэхэд ЭЗЭН Сатанд—Үзэгтүн, түүнд байгаа бүхэн чиний мэдэлд байна, чи түүнд гараа л бүү хүргэ гэжээ. Ингээд Сатан ЭЗЭНий оршихуйгаас зайлан оджээ. (...) ЭЗЭН Сатанд—Чи хаанаас ирэв? гэхэд, Сатан ЭЗЭНд хариулан,—Газар дэлхийгээр хэрэн хэсүүчилсээр ирлээ гэв. ЭЗЭН Сатанд—Миний боол Иовын талаар чи бодов уу? Түүн шиг Бурханаас эмээдэг, бузар муугаас зайлдаг, гэм зэмгүй, шулуун шударга хүн газар дэлхий дээр нэг ч алга. Ямар ч учир шалтгаангүйгээр түүнийг сүйрүүлэхээр чи Намайг түүний эсрэг турхирсан боловч тэрээр үнэнч шударга байдлаа хадгалсаар л байна гэв. Сатан ЭЗЭНд хариулан—Арьсыг арьсаар! Тийм ээ, өөрт байгаа бүхнээ хүн амийнхаа төлөө өгдөг юм. Харин одоо Өөрийн мутраа сунгаж, түүний яс ба маханд хүргээч. Тэр Таны нүүрэн дээр Таныг хараах болно гэв. Тиймээс ЭЗЭН Сатанд—Үзэгтүн, тэрээр чиний мэдэлд байна, зөвхөн түүний аминд хүрч болохгүй гэв" (Иов 1:7-12; 2:2-6).

Сатан чөтгөрийн хэлснээр хүний ​​буруу бол тэр ашиг сонирхол, оппортунизмын төлөө Бурханд үйлчилдэгт оршино хайрын төлөө биш. Сатан чөтгөрийн хэлснээр, эд хөрөнгөө алдаж, үхлээс айсны улмаас дарамтанд хүн бурханд үнэнч байж чадахгүй. Гэхдээ Иов Сатан худалч гэдгийг харуулсан: Иов бүх эд хөрөнгөө алдаж, 10 хүүхдээ алдаж, өвчнөөс болж үхэх шахав (Иов 1 ба 2). Гурван хуурамч найз Иов бүх зовлон бэрхшээл нь далд нүглээс үүдэлтэй гэж сэтгэлзүйн хувьд эрүүдэн шүүж байсан тул Бурхан түүнийг гэм буруу, ёс бус байдлынх нь төлөө шийтгэж байв. Гэсэн хэдий ч Иов үнэнч байдлаа орхиогүй бөгөөд: "Та нарыг зөвт гэж тунхаглах нь надаас хол байг!Үхэн үхтлээ би өөрийн үнэнч байдлаа өөрөөсөө холдуулахгүй" (Иов 27:5).

Гэсэн хэдий ч хүний ​​бүрэн бүтэн байдлын талаархи чөтгөрийн хамгийн чухал ялагдал бол Бурханд дуулгавартай байсан Есүс Христийн үхэл хүртэл ялалт байсан юм. "Хүн төрхийг олсон Тэрээр үхэлд ч төдийгүй загалмайн үхэлд ч хүртэл дуулгавартай байснаараа Өөрийгөө даруу болгов" (Филиппой 2:8). Есүс Христ өөрийн үнэнч шударга байдлаараа Эцэгтээ маш үнэтэй сүнслэг ялалтыг өргөсөн юм. Бурхан түүнийг шагнасан: "Тиймээс ч Бурхан Түүнийг үлэмжийн дээдээр өргөмжилсөн бөгөөд аливаа нэрээс дээд нэрийг Түүнд соёрхов. Энэ нь Есүсийн нэрд тэнгэрт байгаа, газар дээр байгаа, газрын доор байгаа бүх юмс өвдөг сөгдөж, мөн бүх хэл Бурхан Эцэгийн алдрын төлөө Есүс Христ бол Эзэн гэж хүлээн зөвшөөрөх ёстойн учир ажээ” (Филиппой 2:9-11).

Тэнэмэл хүүгийн тухай үлгэр жишээнд Есүс Христ бидэнд, Бурханы эрх мэдэл түр зуур эргэлзээтэй болох үед Эцэг нь хэрхэн ажилласныг илүү сайн ойлгодог (Лук 15:11-24). Хүү нь эцгээсээ өвөө хүсч, гэрээсээ гарахыг хүсэв. Эцэг нь насанд хүрсэн хүүдээ ийм шийдвэр гаргахыг зөвшөөрсөн боловч үр дагаврыг нь өөрөө үүрэх болно. Үүнтэй адил Адам чөлөөт сонголтоо ашигласан боловч үр дагаврыг нь бас амссан. Энэ нь хүн төрөлхтний зовлон зүдгүүртэй холбоотой дараагийн асуултанд биднийг авчирдаг.

Зовлонгийн шалтгаан

Зовлон нь дөрвөн үндсэн хүчин зүйлийн үр дүн юм

1 - Чөтгөр бол зовлон зүдгүүрийг үүсгэдэг (гэхдээ үргэлж тийм биш) (Иов 1:7-12; 2:1-6). Есүс Христийн хэлснээр Сатан бол энэ ертөнцийн захирагч юм: "Одоо энэ ертөнц шүүгдэх гэж байна. Одоо энэ ертөнцийн захирагч зайлуулагдах болно" (Иохан 12:31; 1 Иохан 5:19). Ийм учраас хүн төрөлхтөн бүхэлдээ аз жаргалгүй байдаг: "Учир нь өнөөг хүртэл бүх бүтээл хамтдаа ёолж, хамтдаа зовохоо больдоггүй гэдгийг бид мэднэ" (Ром 8:22).

2 - Зовлон нь бидний хөгшрөлт, өвчин, үхэл рүү хөтөлж буй нүгэлтнүүдийн нөхцөл байдлын үр дүн юм. "Нэг хүнээр ертөнцөд нүгэл нь ирсний адил нүглээр үхэл нь ирсэн. Тиймээс бүгд нүгэл үйлдсэн тул үхэл нь бүх хүнд иржээ. (…) Учир нь нүглийн хөлс бол үхэл” (Ром 5:12; 6:23).

3 - Зовлон нь буруу шийдвэрийн үр дүн байж болно (бидний эсвэл бусад хүмүүсийн): "Учир нь миний хүсч буй сайн зүйл би үүнийг хийдэггүй, харин хүсээгүй муу зүйл бол миний хийдэг зүйл юм" (Дэд хууль 32:5; Ром 7:19). Зовлон шаналал нь "үйлийн үрийн хууль" -ийн үр дүн биш юм. Иоханы 9-р бүлгээс уншиж болох зүйл бол: "Есүс явж өнгөрөхдөө, төрөлхийн сохор хүнийг харжээ. Шавь нар нь Түүнээс—Рабби, хэн нүгэл үйлдсэнээс энэ хүн сохор төрсөн юм бэ? Энэ хүн үү? Түүний эцэг эх үү? хэмээн асуусанд Есүс—Энэ хүн ч, эцэг эх нь ч нүгэл үйлдсэнээс болоогүй. Харин энэ нь Бурханы ажлуудыг түүгээр харуулахын тулд юм” (Иохан 9:1-3). "Бурханы ажлууд" нь сохор хүмүүсийг эмчлэх гайхамшиг байх болно.

4 - Зовлон нь "урьдчилан тооцоолоогүй цаг үе, үйл явдлын" үр дүн байж болох юм, энэ нь тухайн хүнийг буруу газар буруу цагт нь болгодог: "Би наран доор дахин харсан зүйл бол хурдан гээд уралддаг юм биш, эрэлхэг хүн гээд ялалт ирдэг юм биш, мэргэд гээд талхтай байдаг юм биш, ухаантнууд гээд эд баялагтай байдаг юм биш, ур дүйтэй гээд чадвар заяадаг юм биш, харин цаг үе хийгээд боломж л тэр бүгдэд хамаатай ажээ. Шувуу урхинд, загас торонд орохын адил хүний хөвгүүд гэнэт хэцүү цагт баригддаг бөгөөд энэ нь тэдний дээр гэнэт нөмрөн буудаг аж. Өөрөөр хэлбэл хүн өөрийн цаг үеийг үл мэддэг ажээ" (Номлогчийн үгс 9:11,12).

Олон үхэлд хүргэсэн хоёр эмгэнэлт үйл явдлын талаар Есүс Христ ингэж хэлснийг энд дурдлаа: “Тэр үед хэдэн хүн ирж Түүнд галилчуудын талаар мэдэгджээ. Пилат тэдний цусыг тахилуудтай нь хольсон ажээ. Есүс тэдэнд—Тэд бусад бүх галилчуудаас илүү нүгэлтнүүд байсан тул тийнхүү зовсон гэж та нар бодно уу? Үгүй, Би та нарт хэлье. Хэрэв гэмшихгүй бол та нар бүгд үүний адил мөхнө. Эсвэл Силоамын цамхаг унахад үхсэн тэдгээр арван найм нь Иерусалимд амьдардаг бүх хүнээс илүү өртөнгүүд байсан гэж та нар бодно уу? Үгүй, Би та нарт хэлье. Хэрэв гэмшихгүй бол та нар бүгд үүний адил мөхнө гэв" (Лук 13:1-5). Осол, байгалийн гамшигт нэрвэгдсэн хүмүүс бусдаас илүү нүгэл үйлддэг, ч байтугай Бурхан ийм үйл явдлыг нүгэлтнүүдийг шийтгэхэд хүргэсэн гэж Есүс Христ хэзээ ч санал болгоогүй. Бурхан ийм сүйрэл үүсгэдэггүй.

Бурхан энэ бүх зовлон зүдгүүрийг арилгах болно: "Сэнтийнээс чанга дуу гарахыг би сонсов.—Харагтун, Бурханы асар хүмүүсийн дунд байна. Тэр тэдний дунд нутаглах болно. Тэд Түүний ард түмэн болж, Бурхан Өөрөө тэдний дунд байж [тэдний Бурхан нь болно]. Тэр тэдний нүднээс нулимс бүрийг нь арчина. Тэнд цаашид үхэл байхгүй болно. Тэнд цаашид гашуудах, уйлах, өвдөх гэж үгүй болно. Анхны юмс өнгөрөн одлоо” (Илчлэлт 21:3,4).

Хувь тавилан, чөлөөт сонголт

"Хувь тавилан" бол Библийн сургаал биш юм. Бид сайн эсвэл муу зүйл хийхээр "програмчлагдаагүй" боловч "чөлөөт сонголт" -ын дагуу сайн эсвэл муу зүйлийг хийхийг сонгодог (Дэд хууль 30:15). Хувь заяаны талаархи энэ үзэл бодол нь олон хүмүүсийн санаа бодолтой нягт холбоотой, ирээдүйг мэдэх Бурханы чадварын талаар. Бурхан ирээдүйгээ мэдэх чадвараа хэрхэн ашигладаг болохыг бид харах болно. Бурхан Библийн хэд хэдэн жишээн дээр үүнийг сонгон, тодорхой зорилгоор ашигладаг гэдгийг Библиэс харах болно.

Бурхан ирээдүйгээ мэдэх чадвараа өөрийн үзэмжээр, сонгомол байдлаар ашигладаг

Бурхан Адамыг нүгэл үйлдэх гэж байгааг мэдэж байсан уу? Эхлэл 2 ба 3-ын агуулгаас харахад, үгүй. Энэ нь түүний хайрын эсрэг байх бөгөөд Бурханы энэ тушаал тийм ч хэцүү байсангүй (1 Иохан 4:8; 5:3). Бурхан ирээдүйгээ мэдэх чадвараа сонгон ашигладаг болохыг харуулсан Библийн хоёр жишээ энд байна. Гэхдээ тэр энэ чадварыг тодорхой зорилгоор үргэлж ашигладаг.

Абрахамын жишээг ав. Эхлэл 22:1-14-д Бурхан Абрахамаас хүү Исаакаа золиослохыг хүсдэг. Абрахам дуулгавартай байх болно гэдгийг Бурхан урьдчилан мэдсэн үү? ТЭхлэл 22-ын агуулгаас харахад, үгүй. Эцсийн мөчид Бурхан Абрахамд үүнийг битгий хийгээрэй гэж тушаав: “Тэнгэр элч өгүүлрүүн—Хөвгүүнд гар бүү хүр! Түүнд юу ч бүү хий! Учир нь чи хүүгээ, цорын ганц хүүгээ Надаас харамлаагүй тул чамайг Бурханаас эмээдгийг чинь одоо Би мэдлээ гэв” (Эхлэл 22:12). Үүнийг "Бурханаас эмээдгийг чинь одоо Би мэдлээ гэв" гэж бичсэн байдаг. "Одоо" гэсэн өгүүлбэрээс харахад Абрахам энэ хүсэлтийг эцсээ хүртэл дагах эсэхийг Бурхан мэдэхгүй байсан.

Хоёрдахь жишээ нь Содом, Гоморраг устгахтай холбоотой юм. Бурхан муу нөхцөл байдлыг харахаар хоёр тэнгэр элчийг илгээдэг нь эхэндээ Түүнд шийдвэр гаргах бүх нотлох баримт байгаагүйг харуулж байгаа бөгөөд энэ тохиолдолд тэр хоёр тэнгэр элчээр дамжуулан танин мэдэх чадвараа ашигласан (Эхлэл 18:20, 21).

Хэрэв бид Библийн янз бүрийн бошиглолын номнуудыг унших юм бол Бурхан ирээдүйгээ мэдэх чадвараа маш тодорхой зорилгоор ашигласаар байгааг олж мэдэх болно. Жишээлбэл, Ребекаг ихэр хүүхэд тээж байх үед, хоёр хүүхдийн хэн нь Бурханы сонгосон үндэстний өвөг дээдэс болох вэ гэдэг асуудал байв (Эхлэл 25:21-26). Ехова Бурхан Есав, Жейкоб нарын талаар генетикийн энгийн ажиглалт хийсэн, дараа нь Бурхан тэд ямар эр хүн болохыг харав: "Миний төрхөө олж амжаагүй үр хөврөлийг Таны нүд харж л байсан.Надад тогтоогдсон өдрүүдийнНэг нь ч болоогүй байхадТэд бүгд Таны номд бичигдсэн байжээ" (Дуулал 139:16). Бурхан энэ мэдлэг дээр үндэслэн сонгосон (Ром 9:10-13; Үйлс 1:24-26 "Та бүхний зүрх сэтгэлийг мэддэг ЭЗЭН,").

Бурхан биднийг хамгаалдаг уу?

Бидний хувийн хамгаалалтын талаархи Бурханы бодлыг ойлгохын өмнө библийн гурван чухал зүйлийг анхаарч үзэх хэрэгтэй (1 Коринт 2:16):

1 - Үхлээр төгсдөг өнөөгийн амьдрал бүх хүний ​​хувьд түр зуурын үнэ цэнэтэй гэдгийг Есүс Христ харуулсан (Иохан 11:11 (Лазарын үхлийг "унтах" гэж тодорхойлдог)). Нэмж дурдахад, мөнх амьдрах найдвар нь чухал гэдгийг Есүс Христ үзүүлсэн (Матай 10:39). Элч Паул "жинхэнэ амьдрал" нь мөнхийн амьдралын найдвар дээр төвлөрдөг болохыг харуулсан (1 Тимот 6:19).

Үйлс номыг уншихад зарим үед Бурхан Жэймс, Стефан нарын тухайд боолоо үхлээс хамгаалдаггүй нь ажиглагддаг (Үйлс 7:54-60; 12:2). Бусад тохиолдолд Бурхан Өөрийн боолоо хамгаалахаар шийдсэн. Жишээлбэл, элч Жеймс нас барсны дараа Бурхан элч Петрийг ижил үхлээс хамгаалахаар шийдсэн (Үйлс 12:6-11). Ерөнхийдөө библийн хүрээнд Бурханы үйлчлэгчийг хамгаалах нь түүний зорилготой ихэвчлэн холбоотой байдаг. Жишээлбэл, элч Паулын "хамгаалалт" нь илүү өндөр зорилготой байв. Тэрбээр хаад руу номлох ёстой байв (Үйлс 27:23,24; 9:15,16).

2 - Бидний хамгаалалт бол Сатаны хоёр сорилтын хүрээнд, ялангуяа Иовын тухай: "Та түүний дээр болон түүний гэр орон, түүнд байгаа бүхний дээр бүх талд нь хэрэм босгоогүй гэж үү? Та түүний гарын бүтээлийг ерөөж, түүний эд баялаг нутагт нь олширлоо" (Иов 1:10). Гэсэн асуултанд хариулахын тулд бүрэн бүтэн байдал, Бурхан зөвхөн Иовоос төдийгүй бүх хүн төрөлхтнөөс хамгаалалтаа зайлуулахаар шийдсэн. Түүнийг нас Нас барахынхаа өмнөхөн Есүс Христ Дуулал 22: 1 -ийг иш татан хэлэхдээ Бурхан бүх хамгаалалтыг авч хаясан гэдгийг харуулсан (Иохан 3:16; Матай 27:46). Гэсэн хэдий ч хүн төрөлхтний талаар бүхэлд нь авч үзвэл бурханлиг хамгаалалт байхгүй байх нь бүрэн зүйл биш юм, яагаад гэвэл Бурхан Иовыг алахыг чөтгөрт хориглосны адил энэ нь бүх хүн төрөлхтний хувьд ижил байх нь ойлгомжтой юм. (Матай 24:22 -тай харьцуул).

3 - Зовлон шаналал нь "урьдчилан тооцоолоогүй цаг үе ба үйл явдлуудын" үр дагавар байж болох бөгөөд ингэснээр хүмүүс өөрсдийгөө буруу цагт, буруу газар олж чадна гэсэн үг юм (Номлогчийн үгс 9:11,12). Тиймээс, Адамыг анх сонгосон сонголтын үр дагавраас хүмүүс ерөнхийдөө хамгаалагдаагүй болно. Хүн хөгширч, өвдөж, үхдэг (Ром 5:12). Тэрээр аваар осол эсвэл байгалийн гамшгийн золиос болж магадгүй юм (Ром 8:20; Номлогчийн номонд үхэл рүү хөтөлдөг өнөөгийн амьдралын утгагүй байдлын талаар маш нарийвчлан тодорхойлсон байдаг: "Номлогч,“Бүгд хоосон, хоосны хоосон болой” гэв" (Номлогчийн үгс 1:2)).

Түүнээс гадна Бурхан хүмүүсийг буруу шийдвэрийнх нь үр дагавраас хамгаалдаггүй: "Бүү мэхлэгд. Бурхан элэг доог болохгүй. Юу гэвэл хүн юу тарьснаа л хурааж авдаг. Яагаад гэвэл өөрийнхөө махан биед таригч нь махан биеэсээ ялзралыг хурааж авна. Харин Сүнсэнд таригч нь Сүнснээс мөнх амийг хурааж авна" (Галат 6:7,8). Хэрэв Бурхан хүн төрөлхтнийг харьцангуй удаан хугацаанд "дэмий хоосон байдалд" үлдээсэн бол энэ нь бидэнд ойлгох боломжийг олгоно тэр бидний гэм нүглийн нөхцөл байдлын үр дагавраас биднийг хамгаалахгүй. Бүх хүн төрөлхтний хувьд энэ аюултай нөхцөл байдал түр зуурынх байх нь дамжиггүй (Ром 8:21). Чөтгөрийн ял шийдэгдсэний дараа хүн төрөлхтөн дэлхий дээрх Бурханы хамгаалалтыг дахин авах болно (Дуулал 91: 10-12).

Энэ нь одоогоор биднийг Бурхан тус бүрээр хамгаалахаа больсон гэсэн үг үү? Хэрэв бид эцсээ хүртэл тэвчих юм бол мөнх амьдрах найдварын хувьд Бурханы бидэнд өгдөг хамгаалалт бол бидний мөнхийн ирээдүйн хамгаалалт юм (Матай 24:13; Иохан 5:28,29; Үйлс 24:15; Илчлэлт 7:9-17). Нэмж дурдахад Есүс Христ эцсийн өдрүүдийн тэмдгийг (Матай 24, 25, Марк 13 ба Лук 21), мөн Илчлэлт номыг (ялангуяа 6:1-8 ба 12:12 бүлгүүдэд) тодорхойлсон байдаг, 1914 оноос хойш хүн төрөлхтөн асар их золгүй явдлуудтай тулгарах бөгөөд энэ нь Бурхан үүнийг тодорхой хугацаанд хамгаалахгүй байхыг тодорхой харуулж байна. Гэсэн хэдий ч Бурхан Библи, Түүний Үгэнд багтсан Өгөөмөр удирдамжаа хэрэгжүүлснээр бид өөрсдийгөө бие даан хамгаалах боломжийг бидэнд олгосон. Библийн зарчмуудыг өргөнөөр ашиглах бидний амьдралыг богиносгож болзошгүй шаардлагагүй эрсдлээс зайлсхийх боломжийг бидэнд олгоно (Сургаалт үгс 3: 1,2). Хувь тавилан гэж байдаггүй гэдгийг бид дээр харсан. Тиймээс, Бурханы удирдамж болох Библийн зарчмуудыг хэрэгжүүлэх нь бидний амьдралыг хадгалахын тулд гудамж хөндлөн гарахаас өмнө баруун, зүүн тийшээ анхааралтай харахтай адил байх болно (Сургаалт үгс 27:12).

Нэмж дурдахад, элч Петр залбирал хийх хэрэгтэй гэж шаарджээ: "Бүх юмсын төгсгөл ойр ирчихээд байна. Тиймээс зөв шүүн тунгааж, залбиралдаа эрүүл байгтун" (1 Петр 4: 7). Залбирал ба бясалгал нь бидний оюун санааны болон оюун санааны тэнцвэрийг хамгаалж чадна (Филиппой 4:6,7; Эхлэл 24:63). Зарим нь амьдралынхаа зарим үед өөрсдийгөө бурхан хамгаалж байсан гэж үздэг. Библийн дагуу энэ нь боломжтой юм: "Би нигүүлсэх хүнээ нигүүлсэж, өрөвдөх хүнээ өрөвдөх болно гэв" (Египетээс гарсан нь 33:19). Бид шүүх ёстой биш: "Бусдын боолыг шүүгч та хэн бэ? Тэр өөрийнхөө эзний өмнө зогсдог эсвэл унадаг. Эзэн түүнийг босгох чадалтай учир тэр зогсох болно" (Ром 14:4).

Ахан дүүс болон харилцан туслалцаа үзүүлэх

Зовлон дуусахаас өмнө бид эргэн тойрныхоо зовлонг багасгахын тулд бие биенээ хайрлаж, бие биедээ туслах ёстой: "Би та нарт бие биеэ хайрлагтун, Би та нарыг яаж хайрласны адил та нар мөн бие биеэ хайрлагтун гэсэн шинэ тушаал өгч байна. Хэрэв та нар бие биеэ хайрлах юм бол үүгээр чинь бүх хүн та нарыг Миний шавь нар мөн гэдгийг мэдэх болно гэж хэллээ" (Иохан 13: 34,35). Шавь Жеймс зовж шаналж буй хөршдөө туслахын тулд ийм хайрыг үйлдлээр харуулах ёстой гэж зөв бичсэн байдаг (Иаков 2:15,16). Үүнийг хэзээ ч бидэнд буцааж өгөх боломжгүй хүмүүст туслах ёстой гэж Есүс Христ хэлсэн (Лук 14:13,14). Ингэхдээ бид нэг ёсондоо Еховад "зээл" өгдөг бөгөөд Тэр үүнийг бидэнд зуу дахин буцааж өгөх болно (Сургаалт үгс 19:17).

Есүс Христ бидэнд мөнх амьтай болох нигүүлслийн үйлс гэж юу гэж тодорхойлдгийг унших нь сонирхолтой юм: "Учир нь Намайг өлсөж байхад та нар Надад идэх юм өгсөн. Намайг цангаж байхад уух юм өгсөн, Намайг харь хүн байтал урьж оруулсан, нүцгэн байхад минь Намайг хувцасласан, өвчтэй байхад минь Намайг эргэж байсан, шоронд байхад минь Над уруу ирсэн билээ” гэхэд" (Матай 25:31-46). Эдгээр бүх үйлдлүүдэд "шашны" гэж үзэж болохуйц үйлдэл байхгүй гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Яагаад? Ихэнхдээ Есүс Христ энэ зөвлөгөөг давтаж хэлэхдээ: “Би тахилыг бус, энэрлийг хүсдэг" (Матай 9:13; 12:7). "энэрлийг" гэдэг үгийн ерөнхий утга нь үйл ажиллагаа дахь энэрэл юм. Шаардлагатай хэн нэгэнтэй таньдаг, танихгүй хамаагүй уулзаж, хэрэв боломжтой бол бид тэдэнд туслах болно (Сургаалт үгс 3:27,28).

Тахил нь Бурханыг шүтэхтэй шууд холбоотой сүнслэг үйлдлийг илэрхийлдэг. Тиймээс бидний Бурхантай харьцах харилцаа хамгийн чухал болох нь дамжиггүй. Гэсэн хэдий ч Есүс Христ хөгширч буй эцэг эхдээ туслахгүйн тулд "золиослох" гэсэн шалтаг ашигладаг зарим үеийнхээ хүмүүсийг буруушаажээ (Матай 15:3-9). Бурханы хүслийг биелүүлэхгүй хүмүүсийн тухай Есүс Христийн хэлсэн зүйлийг тэмдэглэх нь сонирхолтой байна: "Тэр өдөр Надад олон хүн “Эзэн минь, Эзэн минь, бид Таны нэрээр эш үзүүлж, Таны нэрээр чөтгөрүүдийг хөөж, Таны нэрээр олон гайхамшгуудыг үзүүлж байсан биш билүү?” гэж хэлэх болно" (Матай 7:22). Хэрэв Матай 7:21-23-ийг 25:31-46, Иохан 13: 34,35-тэй харьцуулж үзвэл "золиослол" ба өршөөл нь хоёр маш чухал элемент гэдгийг бид ойлгодог (1 Иохан 3:17,18; Матай 5:7).

Бурхан хүн төрөлхтнийг эдгээх болно

Бурхан зовлон зүдүүр, ёс бус явдлыг яагаад зөвшөөрдөг тухай бошиглогч Хабаккукийн (1:2-4) асуултанд дараах хариулт байна. "Тэгтэл ЭЗЭН надад хариулан,“Үзэгдлийг уншсан нэгэн гүйн зугтахын тулд түүнийг тэмдэглэн,хавтангууд дээр сийлэн бич. Учир нь энэ үзэгдэл тогтоогдсон цагийн төлөө өгөгдсөн.Энэ нь биелэл уруугаа яарч буй бөгөөд хөсөрдөхгүй юм.Энэ нь түр саатаж байгаа боловч түүнийг хүлээгтүн.Учир нь энэ нь хоцролгүй заавал ирнэ" (Хабаккук 2: 2,3). Удахгүй болох найдварын энэхүү "алсын хараа" -ны Библийн зарим текстийг энд оруулав:

"Би шинэ тэнгэр, шинэ газрыг харлаа. Учир нь анхны тэнгэр, анхны газар нь өнгөрөн одож, тэнгис байхгүй болов. Ариун хот, шинэ Иерусалим нь нөхөртөө очихоор гоёсон сүйт бүсгүй мэт бэлтгэгдэн Бурханаас гарч, тэнгэрээс буун ирэхийг би харлаа. Сэнтийнээс чанга дуу гарахыг би сонсов.—Харагтун, Бурханы асар хүмүүсийн дунд байна. Тэр тэдний дунд нутаглах болно. Тэд Түүний ард түмэн болж, Бурхан Өөрөө тэдний дунд байж [тэдний Бурхан нь болно]. Тэр тэдний нүднээс нулимс бүрийг нь арчина. Тэнд цаашид үхэл байхгүй болно. Тэнд цаашид гашуудах, уйлах, өвдөх гэж үгүй болно. Анхны юмс өнгөрөн одлоо" (Илчлэлт 21:1-4).

"Чоно хургатай хамт амьдран,ирвэс ишигтэй хамт хэвтэж,тугалыг залуу арслантай хамтад нь тэжээж,бяцхан хүү тэднийг удирдана. Үнээ болон баавгай бэлчиж,тэдний үр зулзагууд нь хамт хэвтэж,арслан нь үхэр шиг сүрэл иднэ. Нялх хүүхдүүд наж могойн нүхний дэргэд тоглож,балчир хүүхэд хорт могойн үүрэнд гараа хийнэ. Тэд Миний бүх ариун ууланд хорлохгүй, устгахгүй.Учир нь далай усаар дүүрдэг шиг дэлхий ЭЗЭНий мэдлэгээр бялхана" (Исаиа 11:6-9).

"Тэгээд сохрын нүд нээгдэж,дүлийгийн чих нь онгойно. Тэгээд доголон хүн буга мэт дүүлж,хэлгүй нь баяртайгаар хашхирна.Учир нь цөлөөс ус гарч, Арабад урсана. Хатсан газар цөөрөм болж,цангасан газарт ус ундран,цөөвөр чонын үүр хоноглох газруудад өвс ургамал хулс, зэгснүүд ургана" (Исаиа 35:5-7).

"Тэнд цөөхөн хоног амьдардаг нялхас ч,өөрийн өдрүүдийг гүйцээгээгүй хөгшид ч байхгүй болно.Зуу наслаад үхэх хүнийг залуу,зуу нас хүрээгүй нэгнийг хараагдсан хүн гэж тооцох болно. Тэд гэр барьж, түүн дотроо сууна.Тэд бас усан үзэм тариалж, үр жимсийг нь иднэ. Тэд барихгүй, өөр хүн сууна.Тэд тарихгүй, бусад нь иднэ.Харин Миний ард түмний өдрүүд нь модны амьдрах хугацаа шиг болох бөгөөдМиний сонгосон хүмүүс өөрсдийнхөө гарын бүтээлийг өмсөнө. Тэд дэмий хоосон ажиллахгүй,зовохын тулд хүүхэд төрүүлэхгүй.Учир нь тэд ба тэдний үр удам нь ЭЗЭНээр ерөөгдсөн хүмүүсийн хойч үе билээ. Тэднийг дуудахаас өмнө Би хариулж, тэднийг ярьж байхад нь Би сонсох цаг ирнэ" (Исаиа 65:20-24).

"Түүний махан бие залуу үеийнхээс ч илүү сэргэг болог.Тэрээр залуугийнхаа хүч тэнхээтэй өдрүүдэд буцаж очиг" (Иов 33:25).

"Мөн тоос шороонд унтаж байгаа хүмүүсийн олонх нь сэрүүн байх болно. Эдгээр нь тодорхойгүй хугацаагаар амьдрах болно. Эдгээр нь зэмлэл болон хязгааргүй байдлаас дургүйцэх болно" (Даниел 12:2).

"Үүнд бүү гайхагтун. Учир нь булшинд байгчид бүгдээрээ Түүний дууг сонсон, гарч ирэх цаг ирж байна. Сайн үйлийг үйлдсэн хүмүүс нь амийн амилалт уруу, муу үйлийг үйлдсэн хүмүүс нь ялын амилалт уруу гарч ирнэ" (Иохан 5:28,29).

"Тэдний найддагийн адилаар зөвт ба хилэнцэт хүмүүсийн хэн хэн нь амилна гэдэгт би ч Бурханд найддаг" (Үйлс 24:15).

Сатан чөтгөр гэж хэн бэ?

Есүс Христ чөтгөрийг зүгээр л дүрсэлсэн: “Тэр чинь эхнээсээ алуурчин байсан бөгөөд үнэн дотор зогсдоггүй. Учир нь түүнд үнэн байдаггүй. Тэр худал хэлэхдээ, чухам өөрөөсөө хэлдэг. Учир нь тэр худалч бөгөөд худал хуурмагийн эцэг нь юм” (Иохан 8:44). Сатан чөтгөр бол бузар муугийн тухай ойлголт биш, тэр бол жинхэнэ сүнслэг бүтээл юм (Матай 4:1-11 дэх түүхийг үзнэ үү). Үүнтэй адил чөтгөрүүд нь Сатаны үлгэр жишээг дагасан босогчид болсон тэнгэр элч нар юм (Эхлэл 6:1-3, Иудагийн 6-р шүлэгтэй харьцуулбал: "Эрх мэдэл бүхий байр сууриа сахилгүй, харин ч орон байраа орхин одсон тэнгэр элч нарыг Тэрээр агуу их өдрийн шүүлт болтол мөнхөд хүлээстэй нь харанхуйд хорьжээ").

Бурхан энэ тэнгэр элчийг нүгэлгүй, зүрх сэтгэлдээ хорон муу зүйлгүйгээр бүтээсэн. Энэ тэнгэр элч амьдралынхаа эхэн үед "үзэсгэлэнтэй нэртэй" байсан (Номлогчийн үгс 7:1а). Гэсэн хэдий ч тэрээр итгэлтэй хэвээр байсангүй, зүрх сэтгэлдээ бардам зангаа хөгжүүлж, цаг хугацаа өнгөрөхөд тэрээр "чөтгөр" болсон бөгөөд энэ нь гүтгэгч, өрсөлдөгч гэсэн үг юм; түүний хуучин сайхан нэр, түүний сайн нэр хүнд мөнхийн ичгүүр гэсэн утгатай өөр нэрээр солигджээ. Тирийн бардам хааны тухай Езекиелийн зөгнөлд (28-р бүлэг) "Сатан" болсон сахиусан тэнгэрийн бардамналын талаар тодорхой дурдсан байдаг: "Хүний хүү, Тирийн хааны тухай гашуудлын дууг гарган, түүнд өгүүл. “Эзэн БУРХАН ийнхүү айлдаж байна.«Чамд мэргэн ухаанаар бялхсан, үзэсгэлэн төгс бүрэн төгөлдөр тамга байв. Чи Бурханы цэцэрлэг Еденд байв. Эрдэнэсийн чулуу бүр чамайг бүрхэж байв.Бадмаараг, молор, алмааз, биндэрьяа, оникс, хаш, индранил, оюу болон маргад байв.Чиний дотор чиний хүрээ ба углуургууд алтаар урлагдсан байв.Чамайг бүтээсэн өдөрт тэдгээр нь бэлтгэгдсэн байв. Чи бол халхалдаг тослогдсон херуб байсан ба Би чамайг байрлуулсан.Чи Бурханы ариун ууланд байлаа.Чи галт чулуунуудын дундуур явав. Чамайг бүтээсэн өдрөөс эхлэн чиний дотор зөвт бус нь олдох хүртэл чи өөрийн замууддаа гэмгүй байв"" (Езекиел 28:12-15). Еден дэх шударга бус үйлдлээрээ тэрээр Адамын бүх үр удмын үхэлд хүргэсэн "худалч" болжээ (Эхлэл 3; Ром 5:12). Одоо ертөнцийг захирч байгаа хүн бол Сатан юм: "Одоо энэ ертөнц шүүгдэх гэж байна. Одоо энэ ертөнцийн захирагч зайлуулагдах болно" (Иохан 12:31; Ефес 2:2; 1 Иохан 5:19).

Сатан бүрэн устгагдах болно: "Амар амгалангийн Бурхан та нарын хөл дор Сатаныг удахгүй бяцална" (Эхлэл 3:15; Ром 16:20).

Compartir esta página